Servicevoorwaarden van Bsearch

Laatst aangepast: 21-03-2017 

Welkom bij Bsearch!
Hartelijk dank dat u onze Diensten gebruikt. De Diensten worden geleverd door Bsearch.
Door onze Diensten te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Uit wat bestaan onze Diensten ?
U kan op de secure website www.Bsearch.be administratieve en commerciële opzoekingen doen over de Belgische bedrijven.
Sommige bedrijven geven bijkomende  tekstuele en grafische informatie weer in onze systemen.
Hieronder vindt u de voorwaarden omtrent het gebruik van deze informatie.

Onze Diensten gebruiken
U dient  bij het gebruik van onze Diensten alle voorwaarden na te leven die in deze Servicevoorwaarden worden weergegeven.
U mag onze Diensten alleen gebruiken op de wettelijk toegestane wijze, in het bijzonder volgens de wetgeving inzake het  exporteren van gegevens.
Door uw gebruik van onze Diensten verkrijgt u niet automatisch intellectuele-eigendomsrechten op onze Diensten of de inhoud die u opent.
U mag inhoud uit onze Diensten niet gebruiken, tenzij u toestemming krijgt van de eigenaar van de inhoud of dit anderszins wettelijk is toegestaan. Deze voorwaarden verlenen u niet het recht de merken of logo's te gebruiken die in onze Diensten worden gebruikt.
In onze Diensten wordt bepaalde inhoud weergegeven die geen eigendom is van Bsearch. Het bedrijf dat deze inhoud weergeeft  is als enige verantwoordelijk voor die inhoud.
Bsearch kan weigeren om inhoud te tonen als deze illegaal is of op enigerlei wijze tegen de gangbare ethiek indruist. In voorkomend geval zal Bsearch het desbetreffend bedrijf verwittigen en in samenspraak trachten een oplossing te vinden.

Bescherming van privacy en auteursrecht
In het Privacybeleid van Bsearch wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Diensten gebruikt. Door onze Diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Bsearch uw gegevens mag gebruiken in overeenstemming met onze regels over het privacybeleid.

Uw Inhoud in onze Diensten
Als u geen klant bent bij Bsearch, kan u uw basisgegevens (deze die wij vermelden in de fiche over uw bedrijf) aanpassen, mits u ons het bewijs levert dat u het recht hebt om deze gegevens te laten aanpassen.
Als u klant bent bij Bsearch, hebt u bovendien het recht om uw commerciële informatie te laten aanpassen volgens de contractuele voorwaarden.
Gegevens worden aangepast door Bsearch. Om kwaliteitsredenen bestaat geen systeem om in te loggen en zelf aanpassingen te verrichten.

Onze Diensten aanpassen en beëindigen
Bsearch werkt permanent aan verbeteringen en uitbreiding van de mogelijkheden van haar Diensten.
Als deze verbeteringen en uitbreidingen leiden tot verandering in het gebruik van uw gegevens, worden deze servicevoorwaarden en de privacyvoorwaarden onmiddellijk aangepast.

Onze garanties en voorbehouden
Onze Diensten worden geleverd zoals ze zich voordoen.
De informatie die wordt getoond is afkomstig van publieke informatiedatabanken en wordt verrijkt door website informatie en informatie die door de bedrijven zelf wordt verstrekt.
Alhoewel Bsearch continu nastreeft verstrekte gegevens zo correct mogelijk weer te geven neemt Bsearch afstand van de verantwoordelijkheid van de juistheid van de getoonde informatie.
We leveren onze Diensten met een commercieel redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid en we hopen dat u de Diensten graag zult gebruiken. Er zijn echter bepaalde beloften die we niet doen met betrekking tot onze Diensten.

Aansprakelijkheid voor onze Diensten
Voor zover wettelijk is toegestaan is Bsearch niet verantwoordelijk voor verlies van winsten of inkomsten die zouden ontstaan door onze Diensten, onder welke vorm dan ook.
Als u betaalt voor onze Diensten wordt de aansprakelijkheid bepaald door de algemene verkoopsvoorwaarden van onze overeenkomst met de klant.

Zakelijk gebruik van onze Diensten
Als u onze Diensten namens een bedrijf gebruikt, accepteert dat bedrijf deze voorwaarden.
Dit bedrijf zal Bsearch en zijn partners, vertegenwoordigers, agenten en medewerkers vrijwaren van en schadeloosstellen tegen claims, rechtszaken of processen die voortvloeien uit of zijn gekoppeld aan het gebruik van de Diensten of schending van deze voorwaarden, inclusief aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit alle claims, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenkosten.

Over deze Voorwaarden
Deze voorwaarden kunnen steeds aangepast worden, in het bijzonder bij wetswijzigingen.
U dient bijgevolg deze voorwaarden regelmatig te bekijken. Wijzigingen die binnen onze eigen gebruikspolicy liggen worden 14 dagen na de publicatie van kracht.
Wijzigingen om juridische redenen worden onmiddellijk van kracht, of desgevallend op de aangekondigde datum.
Voor zover wettelijk is toegestaan vallen alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met deze servicevoorwaarden, onder de rechtbanken van Antwerpen, België en stemmen u en Bsearch toe in met de bevoegdheid van deze rechtbanken.